Tärkeintä on luoda turvallisuuden tunne

Turvallisuuden tunteen luominen ennen synnytystä ja sen aikana on erittäin tärkeää. Tällä ei ole pelkästään vaikutusta naisen kykyyn käsitellä synnytystä, vaan se vaikuttaa myös positiiviseen kokemukseen ja ehkäisee traumoja sekä sekundaarista synnytyspelkoa. Synnytyssairaaloissa on jo kauan tiedetty, että stressi ja pelko vaikuttavat synnytykseen negatiivisesti. Kuitenkin äitiysneuvoloissa ja synnytysosastoilla työskenteleviltä terveydenhuollon ammattilaisilta puuttuu yhteiset käytännöt, hoitotyön malli, työkalut sekä toimintastrategiat stressin ja pelon kohtaamiseen ja käsittelemiseen.

Peloton synnytys -organisaatio tarjoaa täydennys- ja ohjaajakoulutusta, joka pohjautuu SAFE-hoitotyön malliin. SAFE-malli (Stress And Fear Evaluation model) tarjoaa yksinkertaiset ja selkeät työkalut, jotka pohjautuvat Peloton synnytys -menetelmään. Menetelmän tavoitteena on vähentää sekä synnyttäjän että hänen kumppaninsa tai muun tukihenkilön stressiä ja pelkoa. Menetelmä soveltuu sekä äitiysneuvoloiden että synnytysosastojen ja vastaanottojen käyttöön.

Tavoitteemme

Tarjoamme tehokkaat ja toimivat työkalut turvalliseen synnytykseen ja lisäämme ymmärrystä siitä, miten tunteet ja synnytyksen fysiologia liittyvät toisiinsa. Haluamme antaa koko maailman synnyttäjille ja perheille mahdollisuuden kokea mahdollisimman turvallinen ja voimaannuttava synnytys. Yhdessä me vahvistamme naisten luottamusta omaan kehoonsa ja vanhemmuuteen sekä edistämme kykyä kohdata elämän haasteita, mikä taas vuorostaan johtaa syvemmän yhteyden ja elämäntarkoituksen kokemukseen ja parantaa näin mielenterveyttä.

Tarjoamme koulutukset ja työkalut

Hoitotyön mallimme SAFE (Stress And Fear Evaluation model) tarjoaa konkreettiset strategiat stressin ja pelkojen tunnistamiseen ja ehkäisemiseen sekä käytännön toimintatavat näiden vähentämiseksi niin äitiysneuvoloille kuin vastaanotoille, joissa synnytyspelkoa hoidetaan.  SAFE-malli on otettu käyttöön eri puolilla Ruotsia tehokkaana työvälineenä stressin ja pelon vähentämiseksi. Räätälöimme koulutukset aina kohderyhmän mukaan. Täydennyskoulutuksemme tarjoavat tietoa siitä, miten turvallisuuden tunnetta voidaan lisätä ja synnytyspelkoa, komplikaatioita ja interventioita ehkäistä. Tämä vaikuttaa pitkällä tähtäimellä parempaan ja kustannustehokkaampaan terveydenhuoltoon sekä lisääntyneeseen psykososiaaliseen hyvinvointiin.

Käytännön tukea positiiviseen synnytyskokemukseen

SAFE-malli tarjoaa jäsennellyn työskentelytavan stressin ja pelkojen tunnistamiseen sekä auttaa odottavan ja synnyttävän naisen tukemisessa ja yhteistyön parantamisessa.

Tarjoamme myös terveydenhuoltoalalle soveltuvan ohjaajakoulutuksen, joka räätälöidään tarpeen mukaan.

SAFE-malli on otettu käyttöön eri puolilla Ruotsia tehokkaana työvälineenä stressin ja pelon vähentämiseksi.

Koulutukset ja toteutukset

Peloton synnytys on Ruotsissa kehitetty menetelmä, jota voidaan hyödyntää synnytysvalmennuksessa ja synnytyksessä. Menetelmän on kehittänyt Susanna Heli. Menetelmä pohjautuu kirjaan Peloton synnytys (Gummerus, 2020, alkuperäinen ruotsinkielinen teos Föda utan rädsla, 2009, Bonnier Fakta) sekä ruotsinkieliseen teokseen Trygg förlossning (Gothia, 2017), jonka Susanna Heli on kirjoittanut yhdessä Ruotsin Karoliinisessa instituutissa työskentelevän Liisa Svenssonin kanssa. Menetelmä on esitelty myös kätilöille suunnatussa ruotsinkielisessä oppimateriaalissa (Att stödja och stärka, Studentlitteratur 2010).

Peloton synnytys -menetelmä auttaa vähentämään synnytykseen liittyvää stressiä ja pelkoa ja luomaan turvallisuuden tunteen neljän työkalun avulla, joita ovat: hengitys, rentoutuminen, ääni ja ajatuksen voima. Näiden neljän työkalun tavoitteena on yhdistää synnytyksen fysiologia sisäiseen kykyyn synnyttää.

Menetelmä perustuu hengityksen ja stressin fysiologiaan, parasympaattisen hermoston toimintaan sekä synnytyspelkoa ja tuen merkitystä koskeviin tieteellisiin näyttöihin.

show more

Birth Without Fear’s Care model – SAFE
Peloton synnytys -menetelmän SAFE-malli
Hoitotyön mallimme SAFE toimii ainutlaatuisena raamina tuen antamiselle ja keskittyy erityisesti tunteiden huomioimiseen hoidossa.

Our training courses and implementation:
Koulutukset ja toteutukset:
Luennoista ja täydennyskoulutuksista vastaa Susanna Heli tai joku toinen Peloton synnytys -tiimin kokenut ja koulutettu kätilö. Ohjaajakoulutuksen vetäjänä toimii Susanna Heli.

1. Luento ja täydennyskoulutus:
Voit tutustua menetelmäämme tilaamalla inspiraatioluennon tai täydennyskoulutuksen. Olemme kouluttaneet useita klinikoita Ruotsissa ja maailmalla. Katso hinnat alta.

2. Toteutus:
Jos haluat ottaa menetelmän käyttöön ja luoda hoitotyöryhmän sitä varten, voit tilata ohjaajakoulutuksemme, kun koko henkilökunta on ensin käynyt koulutuksemme. Ohjaajaryhmä voi sen jälkeen ylläpitää ja harjoitella menetelmän käyttöä ja kouluttaa kollegoita ja uusia työntekijöitä. Lisäksi raskaana oleville voi tarjota käytännöllistä PS-menetelmään pohjautuvan synnytysvalmennusta. Oikeus harjoittaa menetelmää, tarjota täydennyskoulutusta sekä synnytysvalmennusta koskee vain tilaajaa ja tilaussopimuksessa määriteltyä aluetta. Koulutuksia ei siis ole lupa järjestää muissa sairaaloissa tai klinikoilla, jotka eivät kuulu sopimukseen.

Inspiraatioluento 3-4 tuntia
Hinta: xxx EUR + alv (matka- ja majoituskuluista sekä tilavuokrasta vastaa järjestäjä).

Synnytysosaston henkilökunta/äitiysneuvolat/muut ammattilaiset
Käymme läpi Peloton synnytys -menetelmän teorian, perusperiaatteemme koskien tuen antamista sekä työkalut, joita voi käyttää supistusten aikana. Luento sisältää sekä teoriaa että käytännön harjoituksia.

Täydennyskoulutus terveydenhuollon ammattilaisille 6-8 tuntia
Hinta: xxx EUR + alv (matka- ja majoituskuluista sekä tilavuokrasta vastaa järjestäjä).

Synnytysosaston henkilökunta/äitiysneuvolat/muut ammattilaiset
Käymme läpi Peloton synnytys -menetelmän teorian, perusperiaatteemme koskien tuen antamista sekä työkalut, joita käytetään supistusten aikana. Työkalut pohjautuvat SAFE-hoitotyön malliin. SAFE-malli tarjoaa jäsennellyn työskentelytavan stressin ja pelkojen tunnistamiseen sekä auttaa synnyttäjän tukemisessa ja yhteistyön parantamisessa.

Täydennyskoulutuksessa keskitytään pelon neutralisoimiseen ja ymmärtämiseen sekä käsitellään emotionaalisen puolen merkitystä synnytyksessä. Menetelmä opastaa, miten kätilö, lähihoitaja, lääkäri tai muu tukihenkilö voi auttaa synnytykseen valmistautumisessa, käsitellä synnytyspelkoa sekä tarjota tukea ja huolenpitoa.

Ohjaajakoulutus terveydenhuollon ammattilaisille
Tilauksen yhteydessä määritellylle sopimusalueelle valitaan vastuuryhmä, joka vastaa koulutuksesta. Tämä ryhmä osallistuu syventävään ohjaajakoulutukseen. Vaatimuksena on, että sertifikaatti päivitetään vuosittain verkossa.

Hinta: xxx EUR + alv (matka- ja majoituskuluista sekä tilavuokrasta vastaa järjestäjä).

Tämä räätälöity koulutus syventää Peloton synnytys -menetelmän teoreettista osaamista sen kulmakivistä ja konseptin rakenteesta sekä menetelmän kouluttamisesta. Sertifikaatti antaa osallistujille myös käytännön taitoja siitä, miten synnytysvalmennuskurssia opetetaan ja miten SAFE-hoitotyön malli voidaan ottaa käyttöön koko hoitoketjussa tai äitiysneuvolassa ja synnytysosastoilla.

Koulutus antaa tilaajalle oikeuden sopimusalueen puitteissa tarjota synnytysvalmennuksen kursseja Peloton synnytys -menetelmän mukaisesti. Lisäksi osallistujat voivat täydennyskoulutuksen suoritettuaan jatkaa SAFE-mallin käyttöönottoa, kouluttaa henkilökuntaa sekä opastaa uusia työntekijöitä menetelmän käyttöön niin äitiysneuvoloissa kuin synnytysosastoilla.

Laadun takaamiseksi on sallittua kouluttaa vain sopimuksessa määriteltyjä tahoja ja henkilökuntaa. Huomioithan, että SAFE- ja Peloton synnytys -menetelmien kouluttaminen ei ole sallittua sopimusalueen ulkopuolella. Kaikki uudet koulutukset toteuttaa PS-tiimimme.

Koulutukseen sisältyy kolme osaa:
· Moduuli 1: Oppimateriaalien sekä kirjan lukeminen.
· Moduuli 2: Käytännön harjoittelua 3 päivää Käymme läpi kaikki kurssikonseptin osat ja käytännön harjoitukset. Susanna ohjaa läpikäynnin, jonka jälkeen osallistujat harjoittelevat yhdessä. Lopuksi käymme läpi jokaiseen osaan liittyvät kysymykset ja ajatukset.
· Moduuli 3: Jokaisen kurssin ja kertauskoulutuksen yhteyteen on varattu aikaa kurssioppaan asioiden harjoitteluun. Tämä tarkoittaa sitä, että ennen varsinaista kurssia käydään läpi kurssiopas, ja kurssin jälkeen laitetaan rasti niihin kohtiin, jotka on suoritettu. Jäljelle jäävät kohdat tehdään seuraavalla kerralla.

show less