Early Labour App Policy & Terms

 

Version: 28 Februari 2023

 

Syftet med appen är att ge målgruppen gravida och födande förutsättningar till en känslomässigt trygg förlossning.

Din integritet är viktig för oss och för att du ska känna dig trygg med hur vi på Föda Utan Rädsla behandlar dina personuppgifter vill vi berätta för dig vad som gäller. Den här integritetspolicyn förklarar för vilka ändamål vi behöver dina personuppgifter, vilken rättslig grund vi stödjer oss på samt vilka åtgärder vi vidtar för att skydda dina personuppgifter. Vi berättar även hur du gör för att utöva dina rättigheter relaterade till vår personuppgiftsbehandling.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Birth by Heart AB, org. nr 5593158800 (”Föda Utan Rädsla”) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter du delar med oss och vi ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med gällande rätt, så som GDPR (General Data Protection Regulation). Du hittar våra kontaktuppgifter längst ned på denna sida.

Vad för slags personuppgifter behandlar vi?

När du lämnar dina personuppgifter i något av de formulär du hittar på vår hemsida eller genom att registrera dig som användare i vår app får vi tillgång till dessa, och du ska därför inte lämna personuppgifter som du inte vill att vi ska behandla. Vi inhämtar inte personuppgifter från någon annan källa.

Vi behandlar följande personuppgifter:

 

   • Användarnamn

   • E-postadress

   • Telefonnummer

   • Historik från värkmätaren (lagras i 72 timmar)

  • IP-adress, språk, information om identifiering och operativsystem

Hur hanterar vi personuppgifter?

För att ha rätt att hantera dina personuppgifter måste vi ha en så kallad “rättslig grund” för varje ändamål med vår behandling (varför en personuppgiftsbehandling görs). Vi måste även ange på vilket sätt vi behandlar dina personuppgifter. För att det ska vara tydligt för dig har vi valt att ta fram tabellen nedan.

 

Varför (vårt ändamål) Vår rättsliga grund Lagringstid
Skapa användarkonto ochmöjliggöra inloggning Uppfyllande av avtal(tillhandahållande av vårtjänst) Så länge du använder vår tjänst, dock inte längre än 3 år från att du senast använde appen. Du kan när som helst ta bort ditt användarkonto och dina personuppgifter via appen eller genom att kontakta oss.
Upprätthålla säkerheten påwebbplatsen och i appen,upptäcka bedrägerier Vårt berättigade intresse Så länge du använder vårtjänst, dock inte längre än 3år från att du senastanvände appen. Du kan närsom helst ta bort dittanvändarkonto och dinapersonuppgifter via appeneller genom att kontaktaoss.
Möjliggöra användning avvärkmätaren genom attspara dina mätresultatunder en kortare tid Uppfyllande av avtal(tillhandahållande av vårtjänst) 72 timmar
Vi spårar hur vår appanvänds. Det gör vi för att tillexempel kunna se vilkadelar i appen som besöksoch hur länge användarnaär på varje del. Det hjälpeross att få en bättreförståelse av hur folkanvänder vår app och hurden kan komma attutvecklas. Vi använderendast aggregerad statistikoch kan inte urskilja dinanvändning från andraanvändares beteende. Samtycke Du tacka nej till spårning avanvändarbeteende vidskapande avanvändarkontot i appen ellernär som helst via appen.

Vilka är dina rättigheter?

När vi behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter. Om du vill utöva någon avdina rättigheter ber vi dig kontakta oss på info@fodautanradsla.se. Tänk på att vi bara kanlämna ut personuppgifter om vi har kunnat säkerställa din identitet:

i. Rätt till tillgång – Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter vi behandlar omdig. Du har också rätt att få viss information om vad vi gör med personuppgifterna.Den informationen beskrivs i det här dokumentet.

ii. Rätt till rättelse – Du har rätt att korrigera felaktiga personuppgifter om dig själv ochatt komplettera ofullständiga personuppgifter.

iii. Rätt till radering – Du rätt att få dina personuppgifter raderade. Observera att detinte är en absolut rättighet och att vi kan spara personuppgifterna under vissaomständigheter, t.ex. om det framgår av lag eller för uppfyllande av avtal (för att tabort dig som kund krävs att du inte har några obetalda fakturor hos oss).

iv. Rätt till begränsning – Du rätt att begränsa hur vi använder dina personuppgifter.Observera att detta inte är en absolut rättighet och att vi under vissa omständigheterfår fortsätta med viss personuppgiftsbehandling.

v. Rätt till dataportabilitet – Du har rätt att få ut dina personuppgifter (eller få dessauppgifter överförda direkt till en annan personuppgiftsansvarig) från oss i ettstrukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.

vi. Rätt att göra invändningar – Du har rätt att göra invändningar mot vissa typer avpersonuppgiftsbehandling som vi utför.

Slutligen har du också rätt att lämna klagomål hos behörig datatillsynsmyndighet.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Vi delar endast dina personuppgifter när så krävs för de ändamål som anges i den härpolicyn. Det kan vara med andra bolag inom Birth By Heart-koncernen eller medtillsynsmyndigheter.

Vi delar även dina personuppgifter med andra företag (så kallade “personuppgiftsbiträden”)när de utför sina tjänster till oss. Här ingår t.ex. extern lagring, betalningsleverantörer ochanti-bedrägeritjänster, leverantörer av IT-infrastruktur, mjukvarulösningar ochmjukvarutekniker, liksom finansiella, administrativa och juridiska tjänster och verktyg.Personuppgiftsbiträden hanterar endast dina personuppgifter när tillräckligasäkerhetsåtgärder finns på plats och endast enligt våra instruktioner. Denna integritetspolicygäller även för personuppgiftsbiträdenas hantering av dina personuppgifter.Vi vidarebefordrar, säljer, hyr ut eller byter aldrig dina personuppgifter förmarknadsföringsändamål.

Våra personuppgiftsbiträden:

 

   1. Birth By Heart Innovation AB (Föda Utan Rädsla’s moderbolag) kan komma i kontaktmed dina personuppgifter när de tillhandahåller support inom företagsutveckling,produktutveckling och liknande.

   1. QTE Development AB kan komma i kontakt med dina personuppgifter när de arbetarmed utveckling av appen och tester därav samt med implementering avtrackingteknologi.

  1. Amplitude Inc. kan komma i kontakt med dina personuppgifter (IP-adress, språk,information om identifiering och operativsystem) när de tillhandahållertrackingteknologi.

Om vi delar personuppgifter utanför EU/EES krävs viss rättslig grund enligt gällandedataskyddslagstiftning. Där EU-kommissionen anser att ett land har en adekvat nivå avpersonuppgiftsskydd utgör detta vår rättsliga grund. I övriga fall sker överföringen underförutsättning att vi använder särskilda tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder ochatt standardavtalsklausuler för internationella överföringar enligt Europeiska kommissionenhar undertecknats (klicka här för att läsa de kompletta standardavtalsklausulerna).

 

Köp i appen

 • Appen grundar sig i en gratisversion, där du får ta del av Föda Utan Rädsla-metodens alla grundstenar helt kostnadsfritt. Genom ljud, video, bilder får användaren möjlighet att gå kurser och öva på verktygen.
 • Appen innehåller också möjlighet att bli guidad i Föda Utan Rädsla-metodens alla verktyg, och således vår egna profylaxkurs. Kursen erbjuds online via appen, och kostar 999 kr per år.
 • Namn på auto-renewing prenumeration: Föda Utan Rädsla profylaxkurs och således densamma som produktnamnet
 • Längd på prenumeration: 12 månader
 • Pris på prenumeration: 999 kr
 • Du kan använda friskvårdsbidraget för kostnaden. Då går du in på App Store eller Google Play, letar upp dina köp och tar en skärmdump på kvittot.
 • Du kan återställa ditt köp genom appen/App Store/Google Play.

 

 

Hur kommer jag i kontakt med er?

Mail: info@fodautanradsla.se

Tel: +46-010-7500969

Birth by Heart AB, Karmstolsvägen 17, 12245, Enskede

 

Top